Process slideshow image
Process slideshow image
Process slideshow image
1

ΠΑΡΑΛΑΒΗ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Σε αυτό το στάδιο γίνεται αρχικά ο έλεγχος των φορτίων για τυχόν ύπαρξη ραδιενεργών ουσιών και στη συνέχεια η ταξινόμηση των συσκευών στις 6 νέες κατηγορίες, όπως ισχύουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι συσκευές ζυγίζονται και αποθηκεύονται προσωρινά σε κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους.

Process slideshow image
Process slideshow image
Process slideshow image
2

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ

Οι συσκευές αποσυναρμολογούνται χειρωνακτικά και γίνεται ο διαχωρισμός και η αποθήκευση των διάφορων κλασμάτων. Σε αυτό το στάδιο γίνεται και η απορρύπανση των επικίνδυνων ουσιών, οι οποίες αποθηκεύονται σε ειδικά μέσα διεθνών προδιαγραφών.

Process slideshow image
Process slideshow image
Process slideshow image
3

ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ

Τα προϊόντα που προκύπτουν από την επεξεργασία αποστέλλονται σε αδειοδοτημένους παραλήπτες προς περαιτέρω διαχείριση όπως ανάκτηση μετάλλων και παραγωγή ενέργειας ή ακόμα και επαναχρησιμοποίηση.