1
Μεγάλες Οικιακές Συσκευές
Μεγάλες Οικιακές Συσκευές
2
Μικρές Οικιακές Συσκευές
Μικρές Οικιακές Συσκευές
3
Εξοπλισμός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εξοπλισμός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
4
Καταναλωτικά Είδη
Καταναλωτικά Είδη
5
Φωτιστικά Είδη
Φωτιστικά Είδη
6
Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Εργαλεία
Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Εργαλεία

Η Περιβαλλοντική Ανακύκλωση Ελλάδας είναι αδειοδοτημένη και διαχειρίζεται τις κατηγορίες 2, 4, 5 και 6, ενώ παραλαμβάνει και αποθηκεύει προσωρινά τις συσκευές των υπολοίπων κατηγοριών, με τελικό αποδέκτη τις αντίστοιχες μονάδες επεξεργασίας.